จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 7 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
เฉพาะเจาะจง
วันที่รับเอกสาร: 
30/04/2564
วันที่ยื่นซอง: 
28/04/2564 - 11/05/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/05/2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 30, 2564