จำนวนรถไม่พอบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเลิกงาน ไม่สามารถขึ้นรถเมล์ รถจะเต็มมาเลย รถสาย84 ทั้งรถยูโร รถร้อน อยากขอให้พิจารณา ปรับให้ผู้โดยสารขึ้นเพิ่ม ควรจัดตำแหน่งยืนเพิ่ม ตอนนี้ คนทำงานมากขึ้น รอรถ 1.5 ชม ยังไม่มีรถขึ้นได้ ผู้โดยสารใส่หน้ากาก ทุกคน ขสมกควรจะปรับรับคนมากขึ้นนะค่ะ ฝากด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ