จากพระบรมรูปทรงม้า มาพระราม 2(วัดยายาร่ม)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นสายอะไรได้บ้างครับ