จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2230000
วันที่รับเอกสาร: 
09/01/2563 - 20/01/2563
วันที่ยื่นซอง: 
21/01/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/01/2563
ราคากลาง: 
2,230,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มกราคม 9, 2563