จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
764000
วันที่รับเอกสาร: 
30/08/2560 - 08/09/2560
วันที่ยื่นซอง: 
19/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/09/2560
ราคากลาง: 
764,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 18, 2560