จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนสำหรับ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
407500
ราคากลาง: 
407,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ออมนิ ซิสเตมสื จำกัด
363,800.00
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ซิสเต็มส์ จำกัด
372,274.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ออมนิ ซิสเตมสื จำกัด
363,800.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2560