จัดซื้อสลากออมสิน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
10000000
ราคากลาง: 
4,520,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ธนาคารออมสิน
4,520,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ธนาคารออมสิน
4,520,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 19, 2560