จริยธรรม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยร้องขอที่นั่งให้คนท้อว คนแก่และเด็ก เพราะสังคมเสื่อม ในผู้ชาย นักเรียนนักศึกษา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ