งานปัจฉิมนิเทศผู้บริหารและพนักงานองค์การที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ภาพประกอบ: 
41