ค่ารถโดยสารปรับอากาศ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ค่ารถโดยสารแบบใหม่สาย511 จากอโศกไปอ่อนนุช ราคา20บาท แพงเกินไป ควรปรับลดให้อัตราค่าโดยสารเท่ากับรถแบบสีส้ม หรือห่างกันเล็กน้อย ถ้าราคาแบบนี้กผ้ไม่ขึ้นแล้วค่ะ แบะก็ควรมีที่รวบรวมอัตราค่าโดยสารของรถเมล์แต่ละสายบนเว็บด้วยเพราะติดประกาศบนรถตัวเล็ก อ่านไม่่ได้เลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ