คิดเดห็น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 142 ไปพระราม2ขอรบกวนให้พิจารณาด้วยค่ะ รถสายนี้ขาดระยะนานมากเป็นชม.แล้วตอนนี้มาแบ่งเป็นเสริมบางนาอีกยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ รบ กวนปรับปรุงด้วยค่ะ ขอบคุณ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ