ความสะอาด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีการทำความสะอาดฉีดฆ่าเชื้อเบาะนั่งและราวจับ บ่อยๆ (โดยเฉพาะรถร้อน) เพราะบางทีมีคนจรขึ้นมาตัวเหม็นและสกปรก (ไม่ใช่แบ่งชนชั้น) แต่ควรมีการทำความสะอาดเพื่อส่วนรวมด้วย ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงสภาพรถ และการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ