ความถี่ในการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 16 มีตารางเวลารถออกจากหมอชิตไหมค่ะ วันที่ 10 พค คอยรถอยู่ 2 ชั่วโมงเศษ จึงได้เดินทาง ในขณะที่สายอื่นๆ วิ่งให้บริการเรืีอยๆ.....

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ