ควรเหิ่มการแสดงราคาค่าโดยสารบนเว็บ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บนเว็บควรมีการคำนวณราคาให้ด้วยสำหรับรถปรับอากาศ เมื่อใส่สถานที่ต้นทางและปลายทางที่ต้องการเดินทางก็มีแสดงราคาค่าโดยสารออกมาให้เห็นว่าเท่าไรจะได้รู้ก่อนและเตรียมเงินได้พร้อมในการเดินทางที่ต้องการไม่ต้องไปถามพนง.เก็บเงินให้เสืยเวลาแล้ววลาเงินที่เตรียมในมือไม่พอค่อยหยิบเงินก็ไม่สะแวกพนง.ก็เสียเวลารออีกด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ