ควรอบรมพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1. ไม่ทราบว่าทางองค์การฯ มีการฝึกอบรวมพนักงานขับรถก่อนให้บริการประชาชนหรือไม่ และมีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่? 2. จากการใช้บริการรถเมล์เป็นประจำ พบว่า พนักงานขับรถบางคน ขับรถกระชาก น่าหวาดเสียว เปลี่ยนเลนไปมาในที่คับขัน เข้า-ออกป้ายและปิดประตูอย่างรวดเร็ว มีพฤติกรรมเฉกเช่นผู้ไม่มีจิตใจบริการ (Service Mind) ทั้งๆที่เป็นอาชีพที่พนักงานเลือกสมัครเข้ามาเอง 3. องค์การควรมีการควบคุมคุณภาพการให้บริการของพนักงานขับรถ โดยส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสุ่มตรวจ/เข้าสังเกตุการณ์พฤติกรรมการขับรถเมล์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ โดยองค์การจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์มาตรญานของพนักงานขับรถ รวมทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอด้วย หากพบว่าพนักงานขับรถคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ควรให้พักงานและเข้ารับการฝึกอาบรมให้เรียบร้อยก่อนอนุญาตให้พนักงานออกให้บริการประชาขน 4. ความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญ อย่าให้หลายชีวิตบนรถเมล์ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานขับรถเพียงคนเดียวและส่งผลกระทบในทางลบไปทั้งองค์การฯ หันไปใส่ใจและควบคุมคุณภาพการให้บริการจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าและ win-win ทุกฝ่าย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ