คณะผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การ

ภาพประกอบ: 
201