ขึ้นราคาแล้วไม่ควรให้ผู้โดยสารรอรถเป็นชั่วโมงนะครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสาย 142 ตั้งแต่เวลา 21.15-22.00 วันที่ 29 เม.ย. 62 ขึ้นราคาแล้วไม่ควรให้ผู้โดยสารรอนานขนาดนี้ครับ หากรับทราบแล้วควรปรับปรุงด้วย ไม่ใช่รับไปส่งๆ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ