ขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
910484.40
วันที่รับเอกสาร: 
28/10/2559 - 07/11/2559
วันที่ยื่นซอง: 
17/11/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/11/2559
ราคากลาง: 
910,484.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เวสท์ รี่โคเวอรี่ จำกัด
4.75
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เวสท์ รี่โคเวอรี่ จำกัด
4.90
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 17, 2559