ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 3 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
31/07/2562 - 08/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
09/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/08/2562
ราคากลาง: 
47,305.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 30, 2562