ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 3 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/03/2561
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 6, 2561