ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 จำนวน 36 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
521039.99
วันที่รับเอกสาร: 
24/12/2564 - 13/01/2565
วันที่ยื่นซอง: 
24/12/2564 - 13/01/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/01/2565
ราคากลาง: 
1,750.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 24, 2564