ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559

วันที่ประกาศ: 
24/05/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
5,450.00 บาท