ขายทอดตลาดทรัพย์สินขำรุด ณ 30 กันยายน 2560 ของสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีทอดตลาด
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
นายปัญญา เทพสถิตย์ภรณ์
ราคา: 
12,626.00
วันที่ประกาศ: 
16/08/2562