ขายทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งาน จำนวน 26 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
25/01/2559 - 04/02/2559
วันที่ยื่นซอง: 
25/01/2559 - 04/02/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/02/2559
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 25, 2559