ขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 ก.ย.2562 และ ณ 30 ก.ย.2563

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยด้วยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
1,090,637.50
วันที่รับเอกสาร: 
19/04/2565 - 11/05/2565
วันที่ยื่นซอง: 
19/04/2565 - 11/05/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/05/2565
ราคากลาง: 
2,621.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 19, 2565