ขายทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
28/09/2559 - 13/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
28/09/2559 - 13/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/10/2559
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 23, 2559