ขอให้เพิ่ม รถเมย์สาย 11 รถธรรมดาครีม-แดงเนื่องจากมีให้บริการน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่ม รถเมย์สาย 11 รถธรรมดาครีม-แดงเนื่องจากมีให้บริการน้อย ขอให้เพิ่มรถให้มากขึ้น ช่วงเวลา 6.00น. - 8.00 น. และช่วง เวลา 15.30 น.- 19.00น. ขอบคุณมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)