ขอให้มีบริการรถเมล์ครีมแดงต่อไปครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ครีมแดง ราคา 8 บาทตลอดสายยังคงมีความจำเป็นสำหรับชาวกรุงเทพมหานครอยู่ครับ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้จริงครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย