ขอให้จัดรถเมล์ให้มีบริการถึงอำเภอไทรน้อยจ.นนทบุรี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากอำเภอไทรน้อย ไม่มีรถประจำทาง ต้องใช้รถสองแถวเล็กหรือรถตู้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนรถตู้ขาดระยะ ทำให้ไม่สะดวก อยากให้ขสมก.จัดรถเมล์วิ่งจากอ.ไทรน้อย

เรียนผู้ใช้บริการ ให้แจ้งที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอให้รถ ขสมก.เข้าไปวิ่งรับส่งดูครับ