ขอเสนอรถประจำทางวิ่งเส้นพุทธมณฑลสาย 2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันถนนเส้นพุทธมณฑลสาย 2 มีคนมาอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นสายหลักที่สามารถตัดเข้าซอยทะลุได้หมดทั้งสาย 3/4 และเส้นกาญจนาภิเสก และปัจจุบันมีหมู่บ้าน ที่พักอาศัยเป็นจำนวนมากในถนนเส้นนั้น แต่การขนส่งมวลชนกลับมีไม่เพียงพอ โดยมีรถประจำทางสาธารณะเพียงแค่สาย 79/123/7ก และทราบว่าจะมีการปลี่ยนเส้นทางเดินรถในสาย 79/7ก ในเดือนหน้าเนื่องจากเปลี่ยนที่จอด จึงขอเสนอแนะให้เพิ่มสายรถประจำทางสาธารณะในถนนเส้นดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับให้ประชาชนได้สามารถใช้ยริการรถสาธารณะได้เพียงพอจากเดิม และรสายดังกล่าวที่จะเปลี่ยนขอให้ยังคงเส้นทางเดิม โดยสามารถขับตัดทะลุออกเส้นกาญจนาภิเสก เพื่อกลับไปจอดยังอู่ใหม่ได้อยู่โดยจะได้เส้นทางเพิ่ม และเสียเวลาเพิ่มอีกประมาณ 10 นาทีเท่านั้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ และประชาชนที่อาศัยอยู่บนถนนเส้นนั้น ขอรบกวนพิจารณาด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ