ขอเพิ่มจำนวนรถปรับอากาศ สาย 509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้บริหาร ข.ส.ม.ก. กระผมเป็นผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องอาศัยรถประจำทางเดินทางเพื่อเดินทางไปทำงานในทุกๆวัน กระผมจะมารอต่อรถประจำทางสาย 509 บริเวณเกาะราชวิถี (อนุสาวรีย์) ซึ่งกระผมเฝ้าสังเกตุในทุกๆเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น.(ช่วงเวลาเร่งด่วน/เวลาทำงาน) รถประจำทางสาย 509 มักจะขาดช่วง ประกอบกับรถร่วมบริการสาย 157 มีจำนวนน้อยมาก ซึ่งในเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารมายืนรอเป็นจำนวนมาก และเมื่อเปรียบเทึยบกับรถประจำทางสาย 515 มีรถเข้ามาเป็นจำนวนมาก เทียบได้ว่าอัตรา 4:1 กระผมจึงใคร่ขอความกรุณาเพิ่มจำนวนรถประจำทางสาย 509 หรือกรุณาทบทวนการจัดคิวรถประจำ ในเวลาเร่งด่วนให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารด้วย กราบขอบพระคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ