ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2023
 

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

ภาพประกอบ: 
ภาพประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566