ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2024
 

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567

ภาพประกอบ: 
ภาพประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567