ขอรถเมล์สาย 5 คืนมา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เอกชนหยุดเดินรถไปหลายปีแล้ว ขสมก.น่าจะนำรถมาเดินเองในสายนี้ครับ เส้นทางนี้ผ่านหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ทั้งวัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทหาร สวนสาธารณะ อยากให้ ขสมก.ร่วมอนุรักษ์สายนี้ เบอร์เอาไว้ครับ ไม่อยากให้หายไปเฉย ๆ

คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ