ขอรถขสมก.เส้นลาดพร้าว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยรถร่วมสายที่วิ่งถ.ลาดพร้าวมีพฤติกรรมขับเร็ว ปาดหน้า วิ่งเลนเลี้ยวขวาแล้วไปตัดที่แยกระชดา-ลาดพร้าวขาออก ทิ้งผู้โดยสาร วาจาไม่สุภาพ ผู้โดยสารต้องเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าขสมก.ควบคุมคนเหล่านี้ไม่ได้ ก็ให้นำ รถขององค์การมาวิ่งแทนเพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้