ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร

ประกาศเชิญชวน โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดทำราคากลางในการจ้างพนักงานขับรถโดยสาร ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-246-0339 ต่อ 1221 คุณ สุวิทย์ สุกรีฑา พร้อมนี้ได้แนบร่าง TOR มาท้ายนี้

ภาพประกอบ: 
โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร