ขอบคุณกระเป๋า สาย 204

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมของไว้บนรถ แล้วกลับมาสอบถาม กระเป๋าชื่อ นาย ณัฏฐนันท์ ตุ้มเหมือน ของก็ยังอยู่ และ ตามเรื่องให้ด้วยค่ะ พูดไพเราะ น่ารักและยังบอกว่าของอยู่ที่ไหนด้วย และบอกเส้นทางในการมารับของคืน ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานคนดั่งกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ