ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 25

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 25 เลขข้างรถ 3-44030 ช่วงเวลาประมาณ 15:30 น. จากต้นทางสนามหลวง 1.บริการได้ดีมาก ทั้งการเก็บค่าโดยสารและการแนะนำให้กับผู้โดยสาร 2.เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถผิดก็ได้แนะนำและกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งให้ระวังรถทางซ้ายด้วย 3.เมื่อผู้โดยสารถึงป้ายที่จะลงก็จะบอกก่อนทุกครั้ง และเมื่อผู้โดยสารลงจากรถจะกล่าวขอบคุณทุกครั้ง ประทับใจในการให้บริการของพนักงานคนดังกล่าวมาก ๆ ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ