ขอชื่นชมพนักงานสาย26

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมการทำงานของตุณพนักงานเก็บค่าโดยสาร คุณนภาพร วิไลลักษณ์ ทำงานได้เป็นอย่างดี บอกป้ายทุกป้าย ไม่ยอมนั่งแม้จะมีที่ว่างตลอดการเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ