ขอชมเชย พขร สาย 204

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 204 ดิฉันใช้ประจำทุกวันเนื่องจากต้องมาทำงานแถวดินแดง จะมี พขร.ขับรถดีมาก บอกป้าลงทุกป้าย พูดจาดี ขึ้นจากท่านำ้ราชวงศ์งมาลงตลาดดินแดง ไม่รู้จักชื่อ แต่มีหน้าตั๋ว 3628529 ราคา 15 บาท จึงขอชดเชย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ