ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 555

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็ยค่าโดยสารสาย 555 ดิฉันเดินทางด่วยรถโดยสารสาย 555 ในวันที่ 24 พ.ย.64/ เวลาประมาณ 10:00 น. จากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยรถประจำทางทะเบียน 13-1056 หมายเลขข้างรถ 1-45087 ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร ทราบชื่อ ชาตรี เนื่องจากให้การบริการด้วยความน่ารัก สุภาพเรียบร้อย คอยขานแจ้งจุดจอดในเส้นทางให้ผู้โดยสารทราบ ทำให้รูสึกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ยู่ตลอด ขอชื่นชมมา ณ.ที่นี้ และขอให้ขสมก. แจ้งให้พนักงานคนดังกล่าวทราบถึงความชื่นชมนี้ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ขอบแสดงความนับถือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น