ขอชมเชยพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถสาย ปอ.134 คุณโอภาส วารีผล นอกจากจะขับรถดีแล้วยังคอยบอกป้ายรถเมล์ตลอดทางด้วยค้ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้พนักงานทราบและทำเรื่องติดประกาศชมเชยบันทึกประวัติความดีความชอบ เพื่อเป็นตัวอย่างการบริการที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบติหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ