ของหายได้คืน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมของบนรถ สาย511 เป็นรองเท้า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อู่ฟาร์มจรเข้ สมุทรปราการทุกท่านค่ะ ที่ช่วยตามของให้จนได้คืน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ