ขอความกรุณาอย่าตัดรถให้วิ่งระยะสั้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 36ก ปกติมีรถวิ่งน้อยอยู่แล้ว ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า(8.00-9.30 น) รถสายนี้จะตัดระยะทางวิ่งวนในช่วง อนุสาวรีย์ฯ - ตลาดห้วยขวาง เท่านั้น ทั้งที่ในช่วงทางนี้มีรถสายอื่นๆวิ่งอยู่หลายสายอยู่แล้วคงไม่เดือดร้อนมากนัก ในเส้นทางที่ถูกตัดออก(ห้วยขวาง-รามคำแหง)ไม่สามารถขึ้นรถสายอื่นทดแทนได้ นอกจากรถสองแถว จึงขอความกรุณาอย่าตัดระยะทางวิ่งของรถช่วงนี้ จักขอบคุณอย่างสูง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 36ก.นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ