ขสมก. ใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม กำหนดจุดโดยสาร ลดความแออัดบนรถ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ข่าวฉบับที่  010 /2563                                                                   

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

 

 

ขสมก. ใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม กำหนดจุดโดยสาร

ลดความแออัดบนรถ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

 

 

               องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตามพรก. ฉุกเฉิน โดยกำหนดจุดนั่ง - ยืนบนรถโดยสาร  เว้นระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing)
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

               ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง  ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ด้วยรถโดยสารประจำทาง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

                ขสมก.ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยได้ดำเนินการครบตามมาตรการป้องกันโรคแล้วทุกข้อ และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของโรค  ดังนี้

1. ก่อนนำรถออกให้บริการ รถโดยสารทุกคันจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ประชาชนต้องจุดสัมผัส (กริ่งสัญญาณ,ราวจับ,เบาะโดยสาร และที่พักผู้โดยสาร)

2. ให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือขณะโดยสารรถ

สำหรับพนักงานประจำรถ ขสมก. ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ ให้พนักงานได้สวมใส่เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสาร

                ขณะนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่นั่งในที่นั่งที่ติดสติ๊กเกอร์“งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ  สำหรับที่นั่งคู่ ให้ผู้ใช้บริการนั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง และกำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร  เว้นระยะห่าง 1 เมตร  หากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้  พนักงานเก็บค่าโดยสารจะแจ้งให้ผู้โดยสารรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป  รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะโดยสารรถสาธารณะ  เพื่อป้องกันตนเองและผู้ร่วมเดินทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขสมก.ยังคงยืนหยัดยึดมั่นในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และปลอดภัย

 

              --------------------------------------------------------------------

 

           ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348  ทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาพประกอบ: 
010631
010632
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: