ขสมก. ปรับเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ Airport Bus

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ Airport Bus สาย  A1 A2  A3 และ สาย  A 4 เที่ยวกลับ 

โดยไม่จอดรับ-ส่งที่ป้ายการเคหะทุ่งสองห้อง (ตรงข้ามร้านเจ๊เล้ง)  ถนนวิภาวดีรังสิต 

เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 61   เป็นต้นไป

 

ภาพประกอบ: 
1234