ขสมก.ร่วมกับ ขบ.และสานักงานตารวจแห่งชาติ เร่งตรวจจับรถตู้โดยสารประจาทางอายุเกิน 10 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชน

ภาพประกอบ: 
9500