ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พร้อมจัดรถให้บริการฟรี 3 เส้นทาง

ข่าว ขสมก.ฉบับที่  025 /2563                                                                                                                                               ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 
ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
พร้อมจัดรถให้บริการฟรี 3 เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
 
      องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่  24 - 28 กรกฎาคม 2563 และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563 
       นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล   ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563  ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. และตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยวันสงกรานต์  ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน ใช้บริการ รถโดยสารประจำทาง  เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  ขสมก.จึงได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสาร เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        การจัดแผนเดินรถโดยสาร ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
        1.   เส้นทางปกติ  จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,731 คัน  จำนวน 21,415  เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ จำนวน 129 เส้นทาง  ตั้งแต่วันที่ 24 - 28  ก.ค. 63   
        2.   จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง   จำนวน  4  สถานี รวม  36  เส้นทาง ได้แก่ 
              - สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12  เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16,  49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536  
              - สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย  66, 79, 511, 515, 516 และ 556
              - สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511 
              - สถานีรถไฟหัวลำโพง  จำนวน 10  เส้นทาง  ได้แก่  สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75  และ 501
        3.  จัดเดินรถ  AIRPORT  BUS  เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง  ได้แก่
             - สาย A 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า  BTS จตุจักร  เฉลี่ยวันละ 20 คัน
             - สาย A 2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เฉลี่ยวันละ 15 คัน 
             - สาย A 3  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี  เฉลี่ยวันละ 10 คัน
             - สาย A 4  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 10 คัน
             - สาย S 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 8 คัน
       การจัดรถโดยสารธรรมดาเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) ให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ”  ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       -  เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง   จอดรับ - ส่ง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คัน
       -  เส้นทางที่ 2 หัวลำโพง - สนามหลวง     จอดรับ - ส่ง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คัน
       -  เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง  จอดรับ - ส่ง บริเวณตรงข้ามศาลฎีกา จำนวน 5 คัน
       ทั้งนี้  รถโดยสารทั้ง 3 เส้นทาง จะให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. รถคันแรก ออกจาก ท่าต้นทาง เวลา 09.00 น. คันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลา 17.00 น.  โดยจะปล่อยรถโดยสารทุก ๆ 15 นาที
 
       มาตรการความปลอดภัย
          ด้านพนักงานประจำรถ 
          1. กำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร คอยดูแลการขึ้น-ลงของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย
          2. ตรวจวัดแอลกอฮอล์  ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร  พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
          3. ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมา ซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อมบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2015
          4. จัดพนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวย ความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการ  
 
          ด้านรถโดยสารประจำทาง     
          1. เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และผ้าม่านบนรถโดยสาร
          2. ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาด ภายใน รถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว  เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น  พร้อมทั้งติดตั้งขวด เจลแอลกอฮอล์  สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือ บริเวณประตูทางขึ้น
          3. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง ภายในรถโดยสาร สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการ จะมีการแจ้งเตือน ผ่านระบบ SMS ว่าผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์
 
          ด้านผู้ใช้บริการ
          1. ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร
          2. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ บนรถโดยสาร เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภท ควรลงทะเบียนบัตรที่ www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็คอิน - เช็คเอาท์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร
          3. ผู้ใช้บริการสามารถนั่งได้ทุกเบาะที่นั่ง  และอนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกินคันละ 20 คน โดยจะต้องยืนห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป  
          4. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด     
          นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้แก่  ศูนย์วิทยุรัชดา  สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8  ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2563 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย
.....................................
 
     ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ     สอบถามเส้นทางรถเมล์   หรือ แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348   ทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นต้นไป
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
ภาพประกอบ: 
02563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: