ขยายระยะทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากรถให้บริการเส้นทางศาลายา-นครชัยศรีขาดแคลนมาก บางช่วงเวลาไม่มีรถให้บริการเลย จึงอยากให้ขยายเส้นทางเดินรถไปถึงนครชัยศรีเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น