การใช้บัตรสาย 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขณะอ่านบัตร ควรมีพิมพ์ใบบิลแจ้งทั้งค่าบริการ และจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในบัตร ให้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ