การเรียกเก็บค่าโดยสาร รถ ปอ. สีฟ้าใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรถ ปอ. สีฟ้าใหม่ ถึงไม่เอกสาร แจ้งอัตราค่าโดยสาร ตามระยะทาง ให้ผู้ใช้บริการทราบ มันเสี่ยงต่อการค่าค่าโคยสารไม่เป็นธรรมถ้า พกส.อาจจะเรียกเก็บเกินความเป็นจริง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าตารางอัตราค่าโดยสารนั้นบนรถทุกคันของแต่ละสายต้องติดไว้บนรถ และราคาโดยสารดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อย่างไรก็ตามได้ส่งข้อเสนอดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ